Rakaonline

New

Aj รุ่น C-150

ราคาเต็ม 2690

ราคาพิเศษ 1490

รายละเอียด

  • ฟังก์ชั่น : USB
  • ฟังก์ชั่น : SD CARD
  • เชื่อต่อสัญญาณผา่นระบบ : Bluetooth
  • ไมโครโฟนในตวัสา หรับบนัทึกเสียง
  • สินค้าแนะนำ